درباره ما

صنایع برودتی منصور(/www.mansoor-co.ir/)

مــا بــا بیــش از ســه دهــه فعالیــت پر افتخــار در صنعــت ســرمایش کشــور، امــروز پــا بــه عرصــه بازارهــای بین المللــی گذاشــته ایم. صنایــع منصــور (حافــظ خاطــرات خــوب شــما در بســتنی فروشــی ها و فروشــگاه هــای کشــور در دهــه هــای پیشــین)، چندیســت بــا بهره گیــری از متخصصیــن بیــن المللــی ایــران و اروپــا موفــق شــده بــا بومی ســازی کامــل تکنولوژی هــای روز جهــان در صنعــت ســرمایش، همچنــان بــه عنــوان پیشــتاز بــازار نــوآوری و کیفیــت مطــرح گــردد. بــی جهــت نیســت کــه در بــازار، بــه مــا لقــب برنــد “اولیــن هــا” را داده انــد.

از جملــه دســتاوردهای مــا:

 • اولین مجتمع مجهز به واحد استاندارد تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت تبرید کشور
 • اولین برند موفق در پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت TQM
 • اولین تولیدکننده یخچال فریزر های نسل ۳ (با استاندارد A+ در برودت)
 • اولین تولید کننده تاپینگ های ارگونومیک جهت راحتی مصرف کننده در شستشو و نگهداری و رعایت استانداردهای بهداشت
 • اولین تولیدکننده یخچال و فریزرهای سنتی دارای سیستم هوشمند کنترل و ترکیبی و الکترومکانیکی
 • اولین تولیدکننده تکنولوژی سنگ سرد در ایران
 • اولین تولیدکننده بستنی پرتابل در ایران
 • اولین فریزرهای نسل مگا (عمر طولانی کمپرسورها به دلیل طراحی خاص مهندسی)
 • اولین تولیدکننده فریزر بستنی مینیاتوری (مخصوص کودکان در فروشگاه های زنجیره ای)
 • اولین تولید کننده یخچال پرده هوا (طرح ترک)
 • اولین تولید کننده فریزر رو باز پرده هوا(طرح ترک)
 • اولین تولید کننده یخچال های جزیره(طرح ترک)

 

کانال تلگرام